PCB sæt OS - taske 1

PCB sæt OS - taske 2

PCB sæt OS - taske 3