PCB


PCB er et af verdens 12 farligste miljøgifte. Og lige nu er der fokus på de personlige værnemidler ved arbejde med PCB.
PCB anses for at være kræftfremkaldende og kan ophobes i kroppen ved vedvarende arbejde med PCB.
Behovet for beskyttelse afhænger af mængden af forurenet materiale og om, hvorvidt der er hudkontakt, dampe eller støv.
Man kan støde på PCB-holdige byggematerialer ved både små og store renoveringsopgaver.


Hvad er PCB, - hvor støder man på det, - hvor farligt er det, – hvordan virker det?

PCB er en forkortelse for en gruppe kemiske stoffer PolyChlorede Biphenyler. I ren form er PCB et gulligt olielignende stof, der bl.a. har været anvendt som blødgører i diverse bygningsmaterialer samt i oliefyldte transformatorer og kondensatorer.

Både ved større og mindre renoveringsopgaver risikerer man at støde på fortidens synder i form af nu forbudte stoffer og materialer.

Ved vinduesudskiftning, reparation af fuger og nedrivning skal man for eksempel være opmærksom på, at fuger fra perioden 1950 til 1976 kan indeholde PCB.

Man kan støde på PCB-holdige byggematerialer ved både små og store renoveringsopgaver.

For ekempel i:

  • fuger omkring vinduer og døre
  • fuger mellem facadeelementer af beton
  • dilatationsfuger mellem bygningselementer, fx altaner, trapper og tilbygninger
  • fuger i vådrum


PCB anses for at være kræftfremkaldende.
PCB kan desuden skade evnen til forplantning.
Afhængig af typen kan PCB virke forgiftende på lever, immunsystem og nervesystem samt være hormonforstyrrende.
PCB optages enten via indånding, gennem huden eller via fødevarer.
PCB er meget svært opløseligt og ophobes derfor i kroppen.Håndtering af PCB

Håndtering af PCB-holdige byggematerialer bliver betragtet som særligt farligt arbejde, som kræver særligt beskyttelsesudstyr og særlige forholdsregler. Nedenstående indeholder anvisninger på, hvordan man beskytter sig, og hvilke forholdsregler man bør tage.

Informationen er baseret på branchevejledningens ”Håndtering og fjernelse af PCB-holdige bygningsmaterialer” Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg.


Brug beskyttelsesudstyr
Brug beskyttelsesudstyr ved arbejde med PCB-holdige byggematerialer. Behovet for beskyttelse afhænger af:

  • mængden af PCB-forurenet materiale
  • om der er tale om hudkontakt, dampe eller støv


Åndedrætsværn
 
Hvis man anvender mekanisk/elektrisk værktøj til fx at skære i fuger, bliver PCB opvarmet, hvilket øger afdampningen. Derfor skal man anvende filtrerende åndedrætsværn med kombinationsfilter A2P3 eller luftforsynet åndedrætsværn. Kombinationsfilteret skal skiftes efter leverandørens anvisninger.

Hvis man arbejder med PCB-forurenet støv, hvor afdampningen ikke forøges ved mekanisk bearbejdning af materialet, skal man beskyttes med åndedrætsværn med mindst P3-filter, som skal skiftes dagligt.

Undgå hudkontakt - brug handsker og overtræksdragter 
Brug handsker, der sikrer mod gennemtrængning af PCB. Brug fx plasthandsker af butylgummi, nitril, neopren, viton eller 4H.

Ved længerevarende opgaver med nedrivning og renovering, hvor PCB-holdige materialer indgår, benyttes kemikalieresistente overtræksdragter klasse 4/5.

Ved øvrige opgaver, fx udskiftning af vinduer og fuger, anvendes engangsdragt med hætte, som skal skiftes med jævne mellemrum.

I menupunktet åndedrætsværn kan du se 3 færdige taskesæt til PCB - med alt hvad du behøver, når du arbejder med PCB.Vil du vide mere

pcb-guiden.dk
Arbejdstilsynet: Intern instruks nr. 3/2011
Arbejdstilsynet: Fakta om PCB
BAR: Håndtering og fjernelse af pcb-holdige bygningsmaterialer (pdf)