SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER


Generelt

Enhver leverance fra otto schachner nordic sker, medmindre andet er skriftligt aftalt, efter nedenstående salgs- og leveringsbetingelser.
 

Priser

Alle priser i nærværende prisliste er ekskl. moms.

otto schachner nordic forbeholder sig ret til prisændringer uden forudgående varsel som følge af ændringer i valutakurser, told, afgifter, skatter, råvarepriser m.v.

Enkelte varer i prislisten er skaffevarer, hvor leveringstid må påregnes. Eftersendte skaffevarer leveres ufranko.

De ved lov pålagte afgifter på emballage, nikkel-cadmiumbatterier, pvc og ftalater vil fremgå særskilt som varelinier, der følger de enkelte afgiftsbelagte produkter.

Vores salgsafdeling oplyser gerne nærmere omkring de enkelte afgiftsbelagte produkter.
 

Force majeure

Som force majeure, der fritager otto schachner nordic for ansvar, anses blandt andet følgende forhold hos otto schachner nordic eller dennes underleverandører:

Krig og undtagelsestilstand, strejke, lockout, naturkatastrofer, svigtende forsyninger, brand, import- og eksportforbud, valutarestriktioner og produktionsstop.
 

Returvarer

Varer tages kun retur efter forudgående aftale med salgsafdelingen eller den lokale salgskonsulent.

Det er en forudsætning, at varerne returneres i original og ubeskadiget emballage, at de er købt inden for de sidste 3 måneder, og at de er kurante og salgbare.

Varerne skal være adresseret til vores adresse, franko afsendt, vedlagt fakturakopi.

Skaffevarer og specialvarer tages ikke retur.

Til delvis dækning af ekspeditionsomkostninger beregnes min.20 % af fakturabeløbet.

Af omkostningsmæssige årsager vil returvarer til en samlet værdi under kr. 100,- ekskl. moms ikke blive krediteret.

Køber er ikke berettiget til at foretage modregning over for otto schachner nordic.
 

Reklamation

Det påhviler køber at undersøge varerne / leverancen ved modtagelsen. Eventuel reklamation på fejl og mangler skal være otto schachner nordic i hænde senest 8 dage efter levering.

Ved reklamation på produkter under reklamationsfrist perioden skal kopi af købsfaktura medsendes alle de varer, der returneres.

Såfremt fakturakopi ikke er vedlagt og ikke fremsendes inden 5 dage, vil varen blive tilbagesendt til køber.
 

Reklamationsfrist

otto schachner nordic forpligter sig til inden for en periode på 12 måneder regnet fra fakturadato at afhjælpe varer, der er mangelfulde på grund af fejl i konstruktion, materiale eller fremstilling.
Sådan afhjælpning sker efter otto schachner nordic´s valg ved reparation eller omlevering.

otto schachner nordic er ligeledes berettiget til som alternativ til reparation eller omlevering at udstede kreditnota til køber, udgørende den oprindelige købesum for de leverede varer til opfyldelse af sælgers mangelafhjælpningsforpligtelse.
 

Produktansvar

otto schachner nordic er dækket af produktansvarsforsikring med det dækningsmaksimum for ting- og personskade på kr. 10.000.000,-.

otto schachner nordic er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig for driftstab, avancetab, indirekte tab eller andet.
 

Betaling

Hele fakturabeløbet er forfaldent til betaling pr. løbende måned + 15 dage, medmindre andet er skriftligt anført.

Såfremt betaling ikke sker rettidigt, påløber renter med 2 % pr. påbegyndt måned.
 

Levering

Levering: Frit leveret (CPT – Incoterms 2000) ved minimum kr. 3.000,- netto ekskl. moms.

Ekspeditionsgebyr: kr. 75,- ved køb under kr. 500,- netto.