REACH

REACH-lovgivningen omfatter artikler og stoffer, som importeres til EU.

otto schachner nordic skal som importør af artikler drage omsorg for at vores produkter (artikler) overholder REACH-lovgivningen, og dermed overvåge brugen af de i Kandidatlisten nævnte stoffer.

Kandidatlisten er en oversigt over særligt farlige kemikalier SVHC (Substances of Very High Concern), som ikke ønskes importeret til EU. Listen revideres jævnligt, og nye navngivne stoffer tilføjes løbende.

I henhold til europæisk lovgivning, henvender vi os til samarbejdspartnere fra risikolande og sikrer, at der ikke anvendes nogen af disse særligt farlige stoffer, i produkter som leveres til os.

Så vores kunder kan føle sig trygge ved at anvende vores produkter.