ÅNDEDRÆTSVÆRN


Åndedrætsværn er et personligt værnemiddel, og skal beskytte mod de skader på kroppen, som kan forårsages af forurenet luft- eller iltmangel.

Inden det besluttes at anvende åndedrætsværn, skal alle andre muligheder for at udføre opgaven vurderes; Kan de farlige stof-
fer undgås, eller kan der luftventileres nok til at komme under grænseværdien? Brugen af åndedrætsværn bør altid være den sidste løsning.

Åndedrætsværn betegnes som et klasse 3 værnemiddel.
Klasse 3 er de værnemidler der skal anvendes, hvor der er en særlig risiko for at komme alvorligt til skade, eller hvor det i værste tilfælde kan ende med dødelig udgang, hvis man ikke benytter
de rigtige værnemidler, eller hvis man anvender dem forkert.
Før arbejdet påbegyndes skal brugeren have gennemgået instruktion og træning i brug og vedligeholdelse af udstyret.

Udstyret skal være rent, tørt og vedligeholdt før ibrugtagning.
 

Beskyttelsesfaktor

Beskyttelsesfaktoren angiver, hvor mange gange åndedræts-
værnet kan nedsætte koncentrationen af sundhedsskadelige stoffer inde i masken, i forhold til koncentrationen i omgivel-
serne. Dette er målt ved laboratorieafprøvning, og det må påregnes at den reelle beskyttelsesfaktor er lavere.
 
Hvis der f.eks. i omgivelserne er en forurening på 1.000 mg/m3, 
og åndedrætsværnets beskyttelsesfaktor er på 500, vil der 
i indåndingsluften være en forurening på 2 mg/m3 ved 
laboratorieafprøvning.
 
Åndedrætsværnet skal benyttes hele den tid man er i 
det forurenede område, da selv kort tid uden åndedræts-
værn vil betyde en væsentlig ringere beskyttelse. 
 
Bruger man masken i hele arbejdstiden og opnår en beskyttelsesfaktor på 100 (luften er 100 gange renere indeni masken) vil man, hvis man tager masken af i bare 5% at tiden, kun opnå en beskyttelsesfaktor på 16 over hele arbejdstiden!
 
Nedsættelsen i beskyttelsen bliver endnu mere drama-
tisk, hvis man som udgangspunkt tager udstyr, der giver en højere beskyttelsesfaktor på f.eks. 1000. 
Det tilsvarende tal bliver så kun 19. 
Vær opmærksom på, at anvender man masker med undertryk (uden turbo/trykluft), må man ikke samtidig have skæg. Selv ved kort skæg/skægstubbe mister man op til 90% af maskens beskyttelsesfaktor.
 

Begrænsninger i brug af åndedrætsværn


3 timers regel:
Filtrerende åndedrætsværn må kun benyttes 3 timer om dagen. Hvis arbejdet strækker sig ud over 3 timer, skal der allerede fra arbejdets begyndelse bruges enten filtrerende åndedrætsværn med turboenhed (blæser) eller luftforsynet åndedrætsværn.

6 timers regel:
Arbejde med turboudstyr og luftforsynet åndedrætsværn må ikke overstige 6 timer pr. dag for den enkelte bruger. I særligt belastende situationer, som følge af arbejdets art, temperaturforhold e.l., skal tiden nedsættes. Beskæftigelse med åndedrætsværn må ikke foregå uafbrudt.
Ved arbejde med asbestholdige materialer, kodenummererede produkter og lignende skal der bruges luftforsynet åndedrætsværn. 

Filtrerende Ansigtsmaske

Filtrerende Ansigtsmaske

Beskytter mod støv og partikler, dækker næse, mund og hage.

Masken kan være forsynet med udåndingsventil.

Halv- og helmaske

Halv- og helmaske

Afhængig af det valgte filter beskytter halv- og helmasker mod partikler, gasser og dampe. En halvmaske dækker næse, mund og hage. En helmaske dækker hele ansigtet.

Bemærk: At hel- og halvmasker er udstyret med nogle ganske tynde ind- og udåndingsmembraner af gummi. For at masken er tæt og fungerer korrekt, er det vigtigt at membranerne er intakte. Det er derfor nødvendigt, at kontrollere dette med jævne mellemrum og sørge for at udskifte defekte membraner.

Turboåndedrætsværn

Turboåndedrætsværn

Turboåndedrætsværn beskytter, afhængig af det valgte filter mod støv, gasser, dampe og lugte. En ventilatorenhed suger luften ind gennem filtrene, hvorefter den rensede luft føres gennem en slange ind i hoveddelen.

Bemærk: turboudstyr er ikke friskluftforsynet åndedrætsværn

Friskluftforsynet åndedrætsværn

Friskluftforsynet åndedrætsværn

Åndedrætsværn der forsynes med ren luft fra en kompressor, som gennem et rør eller slangesystem, blæser luft via et filterpanel ind i åndedrætsværnet. Udstyret kombineres med en hel- eller halvmaske, hætte eller en hoveddel med tætsluttende visir.
 
Friskluftforsynet åndedrætsværn bør anvendes:
  • når der er – eller muligvis kan opstå – iltmangel, dvs. mindre end 17% iltindhold i indåndingsluften
  • når luftforureningen forekommer i høje koncentrationer
  • når luftforureningens sammensætning og/eller koncentration er ukendt
  • når der ikke findes et egnet/godkendt filter til den pågældende forureningstype
  • når forureningen ikke kan lugtes/smages
  • når det er foreskrevet i lovgivningen

Standarder

EN 136/AC:2004 Helmasker
EN 140/AC:2000 Halvmasker
EN 143/A1:2006 Partikelfilter
EN 149/A1:2009 Filtrerende ansigtsmasker mod partikler
EN 405/A1:2009 Filtrerende ansigtsmasker mod gasser/partikler
EN 12941/A2:2008 Åndedrætsværn, motordrevne med hjelm/hætte
EN 12942/A2:2008 Åndedrætsværn med turboenhed
EN 14387/A1:2008 Gasfiltre og kombinationsfiltre
EN 14594:2005 Trykluftforsynet hætte/visir

 

 

 

 

 

 


 

Se eventuelt Arbejdstilsynets At-vejledning ”D.5.1 Trykluft til åndedrætsværn” og ”D.5.4. Åndedrætsværn”.
 

Vælg de rigtige værnemidler

Her kan du læse mere om valg af værnemidler til arbejde med PCB, asbest, bly og skimmelsvamp