ÅNDEDRÆTSVÆRN


Åndedrætsværn er et personligt værnemiddel, og skal beskytte mod de skader på kroppen, som kan forårsages af forurenet luft- eller iltmangel.

Inden det besluttes at anvende åndedrætsværn, skal alle andre muligheder for at udføre opgaven vurderes; Kan de farlige stof-
fer undgås, eller kan der luftventileres nok til at komme under grænseværdien? Brugen af åndedrætsværn bør altid være den sidste løsning.

Åndedrætsværn betegnes som et klasse 3 værnemiddel.
Klasse 3 er de værnemidler der skal anvendes, hvor der er en særlig risiko for at komme alvorligt til skade, eller hvor det i værste tilfælde kan ende med dødelig udgang, hvis man ikke benytter
de rigtige værnemidler, eller hvis man anvender dem forkert.
Før arbejdet påbegyndes skal brugeren have gennemgået instruktion og træning i brug og vedligeholdelse af udstyret.

Udstyret skal være rent, tørt og vedligeholdt før ibrugtagning.
 

Beskyttelsesfaktor

Beskyttelsesfaktoren angiver, hvor mange gange åndedræts-
værnet kan nedsætte koncentrationen af sundhedsskadelige stoffer inde i masken, i forhold til koncentrationen i omgivel-
serne. Dette er målt ved laboratorieafprøvning, og det må påregnes at den reelle beskyttelsesfaktor er lavere.
 
Hvis der f.eks. i omgivelserne er en forurening på 1.000 mg/m3, 
og åndedrætsværnets beskyttelsesfaktor er på 500, vil der 
i indåndingsluften være en forurening på 2 mg/m3 ved 
laboratorieafprøvning.
 
Åndedrætsværnet skal benyttes hele den tid man er i 
det forurenede område, da selv kort tid uden åndedræts-
værn vil betyde en væsentlig ringere beskyttelse. 
 
Bruger man masken i hele arbejdstiden og opnår en beskyttelsesfaktor på 100 (luften er 100 gange renere indeni masken) vil man, hvis man tager masken af i bare 5% at tiden, kun opnå en beskyttelsesfaktor på 16 over hele arbejdstiden!
 
Nedsættelsen i beskyttelsen bliver endnu mere drama-
tisk, hvis man som udgangspunkt tager udstyr, der giver en højere beskyttelsesfaktor på f.eks. 1000. 
Det tilsvarende tal bliver så kun 19. 
Vær opmærksom på, at anvender man masker med undertryk (uden turbo/trykluft), må man ikke samtidig have skæg. Selv ved kort skæg/skægstubbe mister man op til 90% af maskens beskyttelsesfaktor.
 

Begrænsninger i brug af åndedrætsværn


3 timers regel:
Filtrerende åndedrætsværn må kun benyttes 3 timer om dagen. Hvis arbejdet strækker sig ud over 3 timer, skal der allerede fra arbejdets begyndelse bruges enten filtrerende åndedrætsværn med turboenhed (blæser) eller luftforsynet åndedrætsværn.

6 timers regel:
Arbejde med turboudstyr og luftforsynet åndedrætsværn må ikke overstige 6 timer pr. dag for den enkelte bruger. I særligt belastende situationer, som følge af arbejdets art, temperaturforhold e.l., skal tiden nedsættes. Beskæftigelse med åndedrætsværn må ikke foregå uafbrudt.
Ved arbejde med asbestholdige materialer, kodenummererede produkter og lignende skal der bruges luftforsynet åndedrætsværn. 

Filtrerende Ansigtsmaske

Filtrerende Ansigtsmaske

Beskytter mod støv og partikler, dækker næse, mund og hage.

Masken kan være forsynet med udåndingsventil.

Halv- og helmaske

Halv- og helmaske

Afhængig af det valgte filter beskytter halv- og helmasker mod partikler, gasser og dampe. En halvmaske dækker næse, mund og hage. En helmaske dækker hele ansigtet.

Bemærk: At hel- og halvmasker er udstyret med nogle ganske tynde ind- og udåndingsmembraner af gummi. For at masken er tæt og fungerer korrekt, er det vigtigt at membranerne er intakte. Det er derfor nødvendigt, at kontrollere dette med jævne mellemrum og sørge for at udskifte defekte membraner.

Turboåndedrætsværn

Turboåndedrætsværn

Turboåndedrætsværn beskytter, afhængig af det valgte filter mod støv, gasser, dampe og lugte. En ventilatorenhed suger luften ind gennem filtrene, hvorefter den rensede luft føres gennem en slange ind i hoveddelen.

Bemærk: turboudstyr er ikke friskluftforsynet åndedrætsværn

Friskluftforsynet åndedrætsværn

Friskluftforsynet åndedrætsværn

Åndedrætsværn der forsynes med ren luft fra en kompressor, som gennem et rør eller slangesystem, blæser luft via et filterpanel ind i åndedrætsværnet. Udstyret kombineres med en hel- eller halvmaske, hætte eller en hoveddel med tætsluttende visir.
 
Friskluftforsynet åndedrætsværn bør anvendes:
 • når der er – eller muligvis kan opstå – iltmangel, dvs. mindre end 17% iltindhold i indåndingsluften
 • når luftforureningen forekommer i høje koncentrationer
 • når luftforureningens sammensætning og/eller koncentration er ukendt
 • når der ikke findes et egnet/godkendt filter til den pågældende forureningstype
 • når forureningen ikke kan lugtes/smages
 • når det er foreskrevet i lovgivningen

Standarder

EN 136/AC:2004 Helmasker
EN 140/AC:2000 Halvmasker
EN 143/A1:2006 Partikelfilter
EN 149/A1:2009 Filtrerende ansigtsmasker mod partikler
EN 405/A1:2009 Filtrerende ansigtsmasker mod gasser/partikler
EN 12941/A2:2008 Åndedrætsværn, motordrevne med hjelm/hætte
EN 12942/A2:2008 Åndedrætsværn med turboenhed
EN 14387/A1:2008 Gasfiltre og kombinationsfiltre
EN 14594:2005 Trykluftforsynet hætte/visir

 

 

 

 

 

 


 

Se eventuelt Arbejdstilsynets At-vejledning ”D.5.1 Trykluft til åndedrætsværn” og ”D.5.4. Åndedrætsværn”.
 

Vælg de rigtige værnemidler

Asbest

Asbest

Arbejdet med asbest kræver at man har de rigtige personlige værnemidler for at beskytte sig mod de farlige asbestfibre. Asbest må ikke indåndes, da fibrene kan forårsage stor skade på især på lunger og mave. Fibrene kan ikke nedbrydes af kroppen og det gør derfor asbesten meget sundhedsskadelig.
 
Beskyttelse til arbejdet med asbest: 
 
 • Åndedrætsværn: AT-vejledningen kræver minimum P2 filter, vi anbefaler P3 filter
 • Engangsdragt: Ved støvende arbejde Type 5/6. Dragten skal være tætsluttende ved ankler, hals og håndled
 • Handske: Det anbefales at anvende en montagehandske, men det er ikke et krav
 • Briller: Det anbefales at bruge f.eks. en klar sikkerhedsbrille eller goggles, men det er ikke et krav
 • Advarselsskilt: ‘Asbest’
Blysanering

Blysanering

Arbejdet med blysanering kræver at man har de rigtige personlige værnemidler for at beskytte sig mod de farlige partikler som bly indeholder. Bly er giftigt og optages i kroppen særligt ved indånding. Det er dog også vigtigt at undgå at få blystøv i munden og i små sår og skrammer. Ved længerevarende udsættelse for bly eller ved kortvarig udsættelse for store mængder bly, kan der opstå alvorlige helbredsskader, der kan være livstruende.
 
Beskyttelse til arbejdet med blysanering: 
 
 • Åndedrætsværn: P3 engangsmaske eller halvmaske med P3 filter
 • Engangsdragt: Ved tørt støvende arbejde Type 5/6. 
  Ved arbejde med varmeudviklende elværktøj eller vådt arbejde type 4/5.
  Dragten skal være tætsluttende ved ankler, hals og håndled
 • Handske: Det anbefales at anvende en nitrilhandske, men det er ikke et krav
 • Briller: Det anbefales at bruge f.eks. en klar sikkerhedsbrille eller goggles. Ikke et krav
 • Advarselsskilt: ‘blysanering’
Vigtigt!
Til opgaver hvor det blyholdige materiale opvarmes eller hvor det kan være fugtige/våde omgivelser skal der anvendes friskluftforsynet åndedrætsværn. (Kontakt otto schachner for specifik information for den konkrete opgave). 
PCB

PCB

Arbejdet med PCB kræver at man har de rigtige personlige værnemidler for at beskytte sig mod de farlige stoffer som PCB indeholder. PCB er en forkortelse for en gruppe kemiske stoffer, der kan ophobe sig i kroppen. Stofferne optages ved indånding samt gennem huden og kan være kræftfremkaldende og skade fostre. Ved arbejde med PCB er det vigtigt at arbejde så støvfrit som muligt og det betyder f.eks., at der skal anvendes kniv frem for elektrisk skæreværktøj.

Hvis der er tale om et saneringsprojekt, hvor alt PCB-forurenet materiale skal fjernes, gælder der nogle særlige regler. Arbejdsstedet skal i nødvendigt omfang skærmes af, og der skal etableres undertryk i arbejdsområdet. Desuden skal der benyttes specialværktøj med udsugning og støvfilter

otto schachner har samlet 3 færdige PCB tasker med det komplette udstyr til arbejdet med PCB.

PCB tasker

Skimmelsvamp

Skimmelsvamp

Arbejdet med skimmelsvamp kræver at man har de rigtige personlige værnemidler for at beskytte sig mod de farlige partikler som skimmelsvamp indeholder. Skimmelsvamp spreder sig i luften og er farlig ved indånding. Skimmelsvamp kan give forskellige symptomer, og man kan udvikle allergi.
 
Beskyttelse til arbejdet med skimmelsvamp: 
 
 • Åndedrætsværn: Halvmaske med A2P3 filter (maks. 3 timer) eller turbo åndedrætsværn med A2P3 filter (maks. 6 timer)
 • Engangsdragt: Type 5/6. Dragten skal være tætsluttende ved ankler, hals og håndled
 • Handsker: Tætsluttende montagehandsker
 • Fodtøj: Tætsluttende fodtøj som f.eks. gummistøvler
 • Briller: Sikkerhedsbrille eller goggles
 • Advarselsskilt: ‘Skadelige og irriterende stoffer’

Bemærk: Åndedrætsværn som engangsmaske og halvmaske må bruges maks. 3 timer. Overstiger arbejdstiden 3 timer pr. dag skal der anvendes turboåndedrætsværn, dog maks. 6 timer. Personer med fuldskæg bør altid anvende luftforsynet ånde-drætsværn eller turbomaske, da skægget hindrer filtermasken i at slutte tæt. Værnemidler brugt til PCB/asbet skal bortskaffes sammen med det øvrige PCB/asbest affald.